Cộng Đoàn Nữ Vương Hoà Bình

Tuyên Úy Cộng Đoàn: Lm. Gioan Baotixita Trần Thúc Định

Nhiệm Kỳ 2013 - 2017

Ban Thường Vụ:

Chủ Tịch: Phaolô Đặng Viết Điểu

Phó Nội Vụ kiêm Phụng Vụ: Vincentê Hà Văn Khoát

Phó ngoại Vụ: Gioakim Hoàng Thế Dũng

Thư Ký: Giuse Vũ Ngọc Lịch

Thủ Quỹ: Maria Nguyễn Thị Kim

Các Ban Chuyên Môn:

Ban Khánh Tiết:

Giuse Hà Văn Đông

Mathêu Hoàng Phi Hùng

Giuse Vũ Đức Khánh

Đa Minh Hà Kim Tinh

Ban Xã Hội:

Giuse Phạm Mạnh Hùng,

Giuse Trần Thế  Lương ( Minh )

Vincentê Trần Xuân Lộc

Các Hội Ðoàn:

Trưởng Hội Các Bà Mẹ CG: Maria Nguyễn Ngọc Mai

Trưởng Ðoàn LMTT: Ðaminh Nguyễn Văn Thiện

Trưởng Ban ÐH Trường Hoà Bình: Phêrô Hà Xuân Lộc

Trưởng CÐ Sao Mai: Rosa Hoàng N T Hồng

Trưởng Nhóm Trẻ Vào Ðời: Phêrô Hoàng Thanh Huấn

 

Nhiệm Kỳ 2009 - 2013

Ban Thường Vụ:

Chủ Tịch: Ða Minh Hà Kim Tinh

Phó Nội Vụ kiêm Phụng Vụ: Vincentê Hà Văn Khoát

Phó ngoại Vụ: Gioakim Hoàng Thế Dũng

Thư Ký: Giuse Vũ Ngọc Lịch

Thủ Quỹ: Maria Nguyễn Thị Kim

Các Ban Chuyên Môn:

Ban Khánh Tiết:

Phaolô Ðặng Viết Ðiểu

Mathêu Hoàng Phi Hùng

Ban Vật Liệu:

Giuse Hà Văn Ðông

Giuse Vũ Ðức Khánh

Ban Xã Hội:

Giuse Phạm Mạnh Hùng,

Giuse Hoàng Cao Hoàn

Giuse Hoàng Quang Trình

Giuse Trần Thế Lương

Các Hội Ðoàn:

Trưởng Hội Các Bà Mẹ CG: Maria Nguyễn Thị Kim

Trưởng Ðoàn LMTT: Ðaminh Hoàng Văn Minh

Trưởng Ban ÐH Trường Hoà Bình: Phêrô Hà Xuân Lộc

Trưởng CÐ Sao Mai: Phêrô Lê Quang Tuấn

Trưởng Nhóm Trẻ Vào Ðời: Phêrô Hoàng Thanh Huấn