Home

 

Our Mission Statement

St. Felicitas is a vibrant diverse Catholic Faith Community.  We celebrate the Living Word of God, and the presence of Christ Jesus in the Holy Eucharist.  We nurture the formation of Faith  through education and works of charity.  In our various ministries we promote Prayer, Justice, and Peace.  We welcome all to share in the Love of God.

 

Santa Felicitas es una comunidad diversa y vibrante de Fe Catolica.  Celebramos la Palabra Viva de Dios, y la presencia de Jesuscristo en la Sagrada Eucaristia.  Cultivamos la formación de la Fe por medio de la educación y obras de caridad.  En nuestros diversos ministerios, promovemos la Oración, la Justicia y la Paz.  Invitamos a todos a participar y a compartir en el Amor de Dios.

 

Giáo Xứ St. Felicitas là một Cộng Đồng Đức tin Công giáo sống động bao gồm nhiều chủng tộc sắc dân.  Chúng tôi sùng kính Lời Hằng sống của Thiên Chúa và sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô trong Thánh Thể.  Chúng tôi vun xới sự hình thành Đức Tin qua công tác giáo dục và các hoạt động bác ái.  Qua nhiều thừa tác vụ, chúng tôi cổ võ sự Cầu Nguyện, nền Công Lý và Hòa Bình.  Chúng tôi đón chào tất cả mọi người vào Giáo Xứ để cùng nhau chia sẻ trong Tình Yêu Thiên Chúa.